Algemene voorwaarden
1. Opdracht

1.1.
Op de overeenkomst van opdracht met Spigt Advocatuur (‘de advocaat’) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en, voor het overige, de bepalingen van het Nederlandse recht.

1.2.
Spigt Advocatuur is een eenmanszaak. De eenmanszaak is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30151700.

2. Verplichtingen van de advocaat

2.1.
De advocaat verplicht zich tegenover de cliënt tot het volgende:

  • het uitvoeren van de opdracht naar beste weten en kunnen;
  • het behoorlijk informeren van de cliënt over de stand van de werkzaamheden;
  • het behoorlijk informeren van de cliënt over de kosten van de werkzaamheden.

3. Honorarium en kosten

3.1.
De kosten van het uitvoeren van de opdracht zijn gebaseerd op een uurtarief. Voor de te maken kantoorkosten kan de advocaat een opslag in rekening brengen. Het honorarium en de opslag worden bij aanvang van de werkzaamheden met de cliënt besproken.

3.2.
De kosten die de advocaat in het kader van de opdracht aan derden verschuldigd is (zoals griffierecht, deurwaarderskosten en expertisekosten) alsmede reiskosten worden aan de cliënt apart in rekening gebracht.

3.3.
Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging), dan zal de advocaat voor de cliënt zijn werkzaamheden verrichten en factureren in overeenstemming met hetgeen de Raad voor Rechtsbijstand daaromtrent heeft bepaald. De cliënt is de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage en, indien van toepassing, overige kosten aan de advocaat verschuldigd vanaf de dag dat deze zijn vastgesteld of gemaakt. Mocht de cliënt niet in aanmerking voor een toevoeging komen, dan treden de cliënt en de advocaat in overleg over de in rekening te brengen kosten.

4. Betaling

4.1.
De cliënt zal een factuur van de advocaat binnen veertien dagen na de datum daarvan voldoen. Verrekening met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, is niet toegestaan. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

4.2.
De advocaat verstrekt de cliënt een duidelijke specificatie verstrekken van de verrichte werkzaamheden.

4.3.
Betaalt de cliënt niet binnen de onder punt 4.1 vermelde termijn, dan is hij, naast het factuurbedrag, aan de advocaat de door de advocaat te maken kosten voor het betaald krijgen van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede, over het in totaal verschuldigde bedrag, een rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Als de cliënt als consument moet worden beschouwd, dan is de cliënt na de onder punt 4.1 vermelde termijn de wettelijke rente verschuldigd.

4.4.
Betaalt de cliënt niet binnen de onder punt 4.1 vermelde termijn, dan kan de advocaat, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van de cliënt opschorten totdat de cliënt al hetgeen aan de advocaat verschuldigd is, heeft betaald.

4.5.
Indien de cliënt meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan laat hij dit binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan de advocaat weten.

5. Beroepsaansprakelijkheid

5.1.
De aansprakelijkheid van de advocaat voor nalatigheden of fouten is beperkt tot het bedrag dat volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag dat volgens de verzekeringspolis tot het eigen risico van de advocaat behoort. De cliënt heeft recht op inzage in die polis.

5.2.
Als er, om welke reden dan ook, geen uitkering volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat volgt, is, in het geval dat de aansprakelijkheid van de advocaat onherroepelijk is aangetoond, de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 10.000,00 of, indien het in rekening gebrachte honorarium in het desbetreffende geval hoger is, tot een bedrag gelijk aan dit honorarium, met een maximum van EUR 20.000,00.

5.3.
De in de voorgaande twee bepalingen vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat.

5.4.
De advocaat zal bij het inschakelen van derden in het kader van de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van personen die de advocaat in het kader van de opdracht heeft ingeschakeld.

 6. Klachttermijn en geschillen

6.1.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt jegens de advocaat en eventuele voor de advocaat werkzame personen in verband met de door de advocaat verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een redelijke termijn, te stellen op een periode van drie maanden, is verstreken na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden, zonder dat de cliënt daarop jegens de advocaat een beroep heeft gedaan.

6.2.
Geschillen tussen de cliënt en de advocaat zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend een andere bevoegde rechter aanwijst.