Klachtenregeling
1. Begripsbepalingen

1.1.
Een klacht is iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.

1.2.
Een klager is de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.

2. Toepassingsbereik

2.1
Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en de cliënt. De advocaat wijst de cliënt bij het accepteren van een opdracht op de klachtenregeling.

3. Doelstellingen

3.1
De klachtenregeling heeft tot doel:

  • het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  • behoud en verbetering van bestaande relaties;
  • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

5. Procedure

5.1
De advocaat handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst daarvan.

5.2
Mocht de termijn van vier weken niet worden gehaald, dan laat de advocaat de cliënt binnen deze termijn weten wanneer de klacht zal zijn behandeld.

6. Niet opgeloste klachten

6.1
Voor klachten die na behandeling niet zijn opgelost, geldt artikel 6.2 van de algemene voorwaarden.

7. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

6.1
De advocaat neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

6.2
De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.